3.3.8 Công nợ

3.3.8.1 Nội dung

Tra cứu nhanh công nợ đối của từng khách hàng hoặc của tất cả các khách hàng. Đồng thời phân tích được công nợ theo thời hạn nợ: quá hạn, sắp đến hạn…

3.3.8.2 Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Bán hàng/Công nợ.

2. Nhập ngày cần thống kê và chọn loại nợ, tình trạng nợ.

3. Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê tất cả các khách hàng có phát sinh công nợ theo điều kiện vừa thiết lập.

A. Tab Phân tích nợ theo hóa đơn: hiển thị công nợ chi tiết theo hạn nợ và tình trạng nợ. Trong đó:

  • Thông tin hạn nợ sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào Hạn thanh toán đã được cập nhật trên chứng từ bán hàng.

  • Thông tin tình trạng nợ sẽ được chương trình tự động cập nhật căn cứ vào thông tin bên tab Chi tiết nợ.

B. Tab Chi tiết: liệt kê tất cả các chứng từ phát sinh công nợ của khách hàng.

4. Kế toán có thể lập luôn chứng từ thu tiền khách hàng bằng cách nhấn chuột phải trên màn hình danh sách.

Last updated