3.1.1.1.1 Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

3.1.1.1.1.1 Định khoản

Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

3.1.1.1.1.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Kế toán thanh toán ngân hàng lập séc rút tiền mặt

  • Sau khi có đủ chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng, kế toán thanh toán ngân hàng sẽ mang séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty.

  • Kế toán thanh toán tiền mặt sẽ lập Phiếu thu.

  • Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

  • Kế toán thanh toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

3.1.1.1.1.3 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt” thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền/ Thu,chi tiền, chọn Thêm/ Thu tiền

  • Chọn lý do nộp là Rút tiền gửi về nhập quỹ.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó chọn Lưu.

  • Chọn chức năng In, Xuất khẩu trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in, xuất khẩu.

Last updated