1.6 Tùy chọn

Trong danh mục Tùy chọn có thể thao tác chọn phương pháp tính tỷ giá, vật tư hàng hóa,...

1.6.1 Tùy chọn

  • Truy danh mục Hệ thống/Tùy chọn

1.6.2 Tùy chọn chung:

  • Thay đổi phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ bằng cách bấm vào mục đổi phương pháp tính:

  • Sau khi tích chọn thành công bấm Xác nhận.

1.6.3 Vật tư hàng hóa :

  • Tại đây có thể thao tác tích chọn :

    • Cho phép xuất quá số lượng tồn

    • Cho phép nhập đơn giá vốn bằng tay

  • Có thể thiết lập giờ nhập xuất

  • Sau đó chọn Xác nhận.

Last updated