1.6 Tùy chọn

Trong danh mục Tùy chọn có thể thao tác chọn phương pháp tính tỷ giá, vật tư hàng hóa,...

1.6.1 Tùy chọn

 • Truy danh mục Hệ thống/Tùy chọn
Giao diện Tùy chọn

1.6.2 Tùy chọn chung:

 • Thay đổi phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ bằng cách bấm vào mục đổi phương pháp tính:
Chọn biểu tượng
để chọn phương pháp sau đó chọn Xác nhận.
 • Thay đổi Tài khoản xử lý lãi lỗ khi chênh lệch tỷ giá xuất quỹ hoặc Tỷ giá chênh lệch tỷ giá thu tiền KH/ trả tiền NCC bằng cách chọn biểu tượng
 • Sau khi tích chọn thành công bấm Xác nhận.

1.6.3 Vật tư hàng hóa :

 • Tại đây có thể thao tác tích chọn :
  • Cho phép xuất quá số lượng tồn
  • Cho phép nhập đơn giá vốn bằng tay
 • Có thể thiết lập giờ nhập xuất
 • Sau đó chọn Xác nhận.