2.6.4 Danh mục đơn vị tính

2.6.4.1 Danh mục đơn vị tính

  • Danh mục đơn vị tính trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để quản lý danh sách các đơn vị tính của vật tư, hàng hóa, dịch vụ

  • Để truy cập vào danh mục đơn vị tính, chọn Danh mục/Vật tư hàng hóa/Đơn vị tính

2.6.4.2 Thêm mới danh mục đơn vị tính

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu

2.6.4.3 Sửa danh mục đơn vị tính

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.6.4.4 Xóa danh mục đơn vị tính

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.6.4.5 Nhân bản danh mục đơn vị tính

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.6.4.6 Xuất khẩu danh mục đơn vị tính

2.6.4.7 Tìm kiếm danh mục đơn vị tính

Để tìm kiếm danh mục đơn vị tính thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated