3.4.1.2 Nhập kho hàng bán bị trả lại

3.4.1.2.1 Định khoản

Nợ TK 152, 155, 156…

Có TK 632 Giá vốn hàng bán

3.4.1.2.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Nhân viên bán hàng đề nghị nhập kho hàng bị trả lại

 • Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

 • Căn cứ vào Phiếu kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho

 • Kế toán ghi sổ kế toán kho.

3.4.1.2.3 Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Kho/Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm/ Phiếu nhập kho.

 • Chọn loại phiếu nhập kho là Hàng bán bị trả lại

 • Chọn chứng từ bán hàng bị trả lại bằng 1 trong 2 cách:

  • Nhấn biểu tượng mũi tên, chọn chứng từ Hàng bán bị trả lại cần lập phiếu nhập kho.

 • Chọn chứng từ Hàng bán bị trả lại trong danh sách tìm kiếm:

  • Nhấn biểu tượng kính lúp.

  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ hàng bán bị trả lại, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Chọn chứng từ hàng bán bị trả lại cần lập phiếu nhập kho, sau đó nhấn Xác nhận.

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của khách hàng và hàng hóa từ chứng từ bán hàng bị trả lại sang phiếu nhập kho.

 • Khai báo các thông tin khác của phiếu nhập kho, nhấn Lưu.

Lưu ý: Có thể thực hiện lập phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại ngay trên giao diện lập Chứng từ hàng bán bị trả lại tại phân hệ Bán hàng. 3.3.6 Trả lại hàng bán

Last updated