3.6.2 Ghi tăng

3.6.2.1. Nội dung

Ghi tăng chi phí trả trước trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để khai báo thông tin của các chi phí trả trước (CPTT) sử dụng trong doanh nghiệp nhằm mục đích phục vụ quản lý, phân bổ chi phí và các nghiệp vụ phát sinh.

3.6.2.2. Các bước thực hiện

3.6.2.2.1 Khai báo chi phí trả trước đầu kỳ

  • Để khai báo chi phí trả trước đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm và đã được phân bổ trước đó, người dùng chọn Chi phí trả trước/Ghi tăng/Khai báo đầu kỳ:

  • Khai báo các thông tin Đơn vị sử dụng, Thiết lập phân bổ, Mô tả chi tiết. Sau đó chọn Lưu

Lưu ý: Các chi phí trả trước thuộc dạng khai báo đầu kỳ sẽ đều có số chứng từ là OPN để phân biệt với các chi phí trả trước phát sinh khác.

3.6.2.2.2 Khai báo chi phí trả trước phát sinh trong kỳ

  • Để khai báo chi phí trả trước phát sinh trong kỳ, chọn Chi phí trả trước/Ghi tăng/Thêm

  • Khai báo các thông tin Đơn vị sử dụng, Thiết lập phân bổ, Mô tả chi tiết, Nguồn gốc hình thành sau đó chọn Lưu.

Last updated