2.3.1 Khách hàng

2.3.1.1 Danh mục khách hàng

  • Danh mục khách hàng trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để quản lý thông tin các khách hàng của doanh nghiệp.

  • Để truy cập vào danh mục khách hàng, chọn Danh mục/Đối tượng/khách hàng

2.3.1.2 Thêm mới khách hàng

  • Có thể thao tác điền thêm thông tin vào danh mục "Khác"

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

Lưu ý:

  1. Tích chọn vào mục Khách hàng là "Cá nhân" hoặc " Tổ chức"

  2. Trong trường hợp đối tượng vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp, người dùng tích vào nút Là nhà cung cấp thì khách hàng này sẽ hiển thị cả ở danh mục khách hàng, nhà cung cấp và các chứng từ liên quan.

  3. Các mục có dấu * sẽ bắt buộc phải điền thông tin.

2.3.1.3 Sửa danh mục khách hàng

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.3.1.4 Xóa danh mục khách hàng

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.3.1.5 Nhân bản Danh mục khách hàng

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.3.1.6 Xuất khẩu danh sách khách hàng

2.3.1.7 Tìm kiếm khách hàng

Để thao tác Tìm khách hàng có thể lọc theo Chọn nhóm KH,NCC hoặc nhập trực tiếp thông tin vào ô Tìm kiếm

Last updated