3.5.8.4 Chuyển TSCĐ thành CCDC

3.5.8.4.1 Định khoản

1. Trường hợp giá trị còn lại của TSCĐ nhỏ → Tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ Nợ TK 154, 6421, 6422 Giá trị còn lại Nợ TK 214 Khấu hao lũy kế Có TK 211 Nguyên giá 2. Trường hợp giá trị còn lại của TSCĐ lớn → Phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ

  • Ghi nhận việc chuyển TSCĐ thành CCDC

Nợ TK 242 Giá trị còn lại Nợ TK 214 Khấu hao lũy kế Có TK 211 Nguyên giá

  • Định kỳ tiến hành phân bổ giá trị CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh của các bộ phận sử dụng

Nợ TK 154, 6421, 6422 Giá trị phân bổ trong kỳ (TT133) Có TK 242 Giá trị phân bổ trong kỳ

3.5.8.4.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi TSCĐ không còn đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ hoặc khi doanh nghiệp tiến hành đánh giá lại TSCĐ (theo quyết định của cấp có thẩm quyền) mà các TSCĐ hiện tại không còn thỏa mãn điều kiện ghi nhận là TSCĐ thì doanh nghiệp tiến hành chuyển TSCĐ thành CCDC, khi đó thông thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Theo quyết định của cấp có thẩm quyền Giám đốc thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ.

  • Hội đồng kiểm kê đánh giá lại TSCĐ thực hiện kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ.

  • Khi chuyển TSCĐ thành CCDC, kế toán căn cứ vào bảng tổng hợp kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định, ghi tăng CDCD trên sổ theo dõi CCDC, và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ. Đồng thời, hạch toán vào sổ sách kế toán.

3.5.8.4.3 Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tài sản cố định/Ghi giảm/Thêm

2. Khai báo TSCĐ bị ghi giảm.

  • Chọn lý do ghi giảm là Chuyển TSCĐ thành CCDC.

  • Tab Tài sản: chọn tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK242.

  • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do chuyển thành CCDC.

3. Nhấn Lưu.

Last updated