3.2.3.1.1 Mua hàng trong nước nhập kho

3.2.3.1.1 Định khoản

Nợ TK 152, 156, 611.. Vật tư, hàng hóa chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331... Tổng tiền thanh toán

3.2.3.1.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Khi hàng về đến kho, nhân viên mua hàng giao cho kế toán hóa đơn chứng từ và đề nghị viết Phiếu nhập kho.

 • Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

 • Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

 • Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

 • Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.

 • Trường hợp nhân viên mua hàng thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán với Kế toán.

 • Trường hợp còn nợ nhà cung cấp, sau khi nhận được chứng từ của nhân viên mua hàng, kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

3.2.3.1.3 Các bước thực hiện

 • Trên phân hệ Mua hàng/ Chứng từ mua hàng, chọn chức năng Thêm/ Mua hàng hóa.

 • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho.

 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay (Tiền mặt + Ủy nhiệm chi)

 • Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.

 • Tab Hàng tiền: Điền thông tin liên quan tới vật tư, hàng hóa, kho nhập..

 • Tab Thuế: Điền thông tin về các loại thuế phát sinh (nếu có)

 • Tab Chi phí: Điền thông tin về các chi phí phát sinh khi mua hàng

 • Chọn Phân bổ CP/Chọn Phương thức phân bổ/ Phân bổ/Lưu

 • Khai báo các thông tin khác trên phiếu mua hàng và ấn Lưu.

Lưu ý:

 • Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi ngân hàng.

 • Đối với trường hợp mua hàng đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ chọn giá trị là Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.

Last updated