2.4 Danh mục loại công cụ, chi phí

2.4.1 Danh mục loại công cụ, chi phí

  • Danh mục loại công cụ, chi phí trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để phân loại các công cụ, chi phí của doanh nghiệp, người dùng có thể tùy chỉnh các danh mục này nhằm mục đích quản lý.

  • Để truy cập vào danh mục loại công cụ, chi phí, chọn Danh mục/Danh mục loại công cụ, chi phí

2.4.2 Thêm mới danh mục loại công cụ, chi phí

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu

2.4.3 Sửa danh mục loại công cụ, chi phí

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu

2.4.4 Xóa danh mục loại công cụ, chi phí

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.4.5 Nhân bản Danh mục loại công cụ, chi phí

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu

2.4.6 Xuất khẩu danh sách loại công cụ, chi phí

Last updated