4.1 Báo cáo tài chính

4.1.1 Nội dung

Giúp lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Bộ Tài chính để phục vụ cho công tác quản lý của Doanh nghiệp, cơ quan Thuế, cơ quan Nhà nước và phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01 – DNN

 • Báo cáo tình hình tài chính. Mẫu B01a – DNN và B01b – DNN

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 – DNN

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu B03-DNN

4.1.2 Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Báo cáo/ Báo cáo tài chính

2. Lựa chọn báo cáo cần lập:

 • Bảng cân đối tài khoản:

 • Báo cáo tình hình tài chính:

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3. Nhấn Xác nhận, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn

 • Bảng cân đối tài khoản:

 • Báo cáo tình hình tài chính

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4. Nhấn In, Xuất khẩu nếu muốn thực hiện in hoặc xuất khẩu báo cáo

Last updated