3.2.3.1.2 Mua hàng trong nước không qua kho

3.2.3.1.2.1 Định khoản

Nợ TK 621,627,641 .... Giá mua hàng chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán

3.2.3.1.2.2 Mô tả nghiệp vụ

Công ty phát sinh nghiệp vụ mua vật tư, hàng hóa trong nước đưa thẳng vào sử dụng không qua kho.

3.2.3.1.2.3 Các bước thực hiện

  • Trên phân hệ Mua hàng/ Chứng từ mua hàng, chọn chức năng Thêm/ Mua hàng hóa.

  • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước không qua kho.

  • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay (Tiền mặt + Ủy nhiệm chi)

  • Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.

  • Tab Hàng tiền: Điền thông tin liên quan tới vật tư, hàng hóa, kho nhập..

  • Tab Thuế: Điền thông tin về các loại thuế phát sinh (nếu có)

  • Tab Thống kê: Điền các thông tin về khoản mục CP, đơn vị, đối tượng THCP, công trình,...

  • Tab chi phí: Điền thông tin về các chi phí phát sinh khi mua hàng

  • Chọn Phân bổ CP/Chọn Phương thức phân bổ/ Phân bổ/Lưu

  • Khai báo các thông tin khác trên phiếu mua hàng và ấn Lưu.

Lưu ý:

1. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi ngân hàng.

2. Đối với trường hợp mua hàng đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ chọn giá trị là Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.

Last updated