2.12.2 Tồn kho vật tư, hàng hóa

2.12.2.1 Tồn kho vật tư, hàng hóa

  • Nơi người dùng khai báo số tồn kho vật tư, hàng hóa đầu kỳ

  • Để truy cập vào số dư đầu kỳ tài khoản, chọn Danh mục/ Nhập số dư ban đầu/ Tồn kho vật tư, hàng hóa

2.12.2.2 Thêm tồn kho vật tư, hàng hóa

  • Trước khi thêm Tồn kho vật tư, hàng hóa cần thao tác chọn kho :

  • Bấm vào "+" sau đó tiến hành khai báo thông tin vật tư hàng hóa tồn kho đầu kỳ, sau đó chọn Lưu.

2.12.2.3 Sửa tồn kho vật tư, hàng hóa

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu.

2.12.2.4 Xóa tồn kho vật tư, hàng hóa

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.12.2.5 Thao tác xuất khẩu Tồn kho vật tư hàng hóa

  • Để thao tác tải về danh sách Tồn kho vật tư, hàng hóa trước hết người dùng cần thao tác chọn kho :

2.12.2.6 Tìm kiếm Tồn kho vật tư hàng hóa

Để tìm kiếm Tồn kho vật tư, hàng hóa thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated