2.12.2 Tồn kho vật tư, hàng hóa

2.12.2.1 Tồn kho vật tư, hàng hóa

 • Nơi người dùng khai báo số tồn kho vật tư, hàng hóa đầu kỳ
 • Để truy cập vào số dư đầu kỳ tài khoản, chọn Danh mục/ Nhập số dư ban đầu/ Tồn kho vật tư, hàng hóa
Giao diện chính Tồn kho vật tư, hàng hóa

2.12.2.2 Thêm tồn kho vật tư, hàng hóa

 • Trước khi thêm Tồn kho vật tư, hàng hóa cần thao tác chọn kho :
 • Để thêm Tồn kho vật tư, hàng hóa đầu kỳ người dùng chọn tới tài khoản cần thêm và chọn
 • Bấm vào "+" sau đó tiến hành khai báo thông tin vật tư hàng hóa tồn kho đầu kỳ, sau đó chọn Lưu.

2.12.2.3 Sửa tồn kho vật tư, hàng hóa

 • Để sửa Tồn kho vật tư, hàng hóa đầu kỳ người dùng chọn tới tài khoản cần sửa, chọn
 • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu.

2.12.2.4 Xóa tồn kho vật tư, hàng hóa

 • Để xóa Tồn kho vật tư, hàng hóa đầu kỳ người dùng chọn tới tài khoàn cần xóa, chọn
 • Sau đó chọn Xác nhận.

2.12.2.5 Thao tác xuất khẩu Tồn kho vật tư hàng hóa

 • Để thao tác tải về danh sách Tồn kho vật tư, hàng hóa trước hết người dùng cần thao tác chọn kho :
 • Sau khi lựa chọn xong Kho vật tư hàng hóa cần tải , chọn biểu tượng
  để tải về.

2.12.2.6 Tìm kiếm Tồn kho vật tư hàng hóa

Để tìm kiếm Tồn kho vật tư, hàng hóa thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm: