3.2.1 Đơn mua hàng

3.2.1.1 Lập đơn mua hàng

  • Để lập đơn mua hàng, người dùng truy cập Mua hàng/Đơn mua hàng/Thêm

  • Khai báo các thông tin phù hợp và ấn Lưu

3.2.1.2 Sửa đơn mua hàng

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.2.1.3 Xóa đơn mua hàng

  • Sau đó chọn Xác nhận.

3.2.1.4 Nhân bản đơn mua hàng

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.2.1.5 Xuất khẩu đơn mua hàng

Last updated