3.3.4 Chứng từ bán hàng

3.3.4.1 Lập chứng từ bán hàng

Để lập chứng từ bán hàng, người dùng truy cập Bán hàng/Chứng từ bán hàng/Thêm

Lưu ý: Chứng từ bán hàng sẽ đi kèm bộ chứng từ bao gồm các chứng từ liên quan tới nghiệp vụ bán hàng (phiếu chi, thu tiền gửi, phiếu nhập kho, hóa đơn mua hàng, chứng từ công nợ) khi một chứng từ trong bộ chứng từ bị xóa đi, các chứng từ còn lại sẽ được tự động xóa theo. Bộ chứng từ sẽ thay đổi tùy theo lựa chọn của người sử dụng, các lựa chọn bao gồm:

1. Phương thức thanh toán, bao gồm:

  • Thanh toán ngay bằng tiền mặt

  • Thanh toán ngay bằng chuyển khoản

  • Chưa thanh toán

2. Loại chứng từ bán hàng, bao gồm:

  • Bán hàng hóa dịch vụ trong nước

  • Bán hàng xuất khẩu

  • Bán hàng đại lý bán đúng giá

  • Bán hàng ủy thác xuất khẩu

3. Kiêm/ Không kiêm phiếu xuất kho

Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho: Người dùng khai báo các thông tin liên quan đến chứng từ Xuất kho bán hàng (Kho, Tài khoản kho....), Phần mềm sẽ Lập chứng từ Xuất kho bán hàng đồng thời.

4. Lập kèm/ Không kèm hóa đơn

Tích chọn Lập kèm hóa đơn: Người dùng khai báo các Thông tin của hóa đơn: Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn

  • Tiến hành khai báo các thông tin trên Chứng từ bán hàng và ấn Lưu.

3.3.4.2 Các loại chứng từ bán hàng

page3.3.4.1 Bán hàng hóa, dịch vụ trong nướcpage3.3.4.2 Bán hàng xuất khẩupage3.3.4.3 Bán hàng đại lý bán đúng giápage3.3.4.4 Bán hàng ủy thác xuất khẩu

Last updated