3.2.2 Hợp đồng mua hàng

3.2.2.1 Lập hợp đồng mua hàng

  • Để lập hợp đồng mua hàng, người dùng truy cập Mua hàng/Hợp đồng mua hàng/Thêm

  • Khai báo các thông tin phù hợp và ấn Lưu

Lưu ý:

  • Với các doanh nghiệp đã ký hợp đồng trước khi sử dụng phần mềm kế toán có thể tích chọn "Là hợp đồng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm"

  • Với Tab "Hàng hóa dịch vụ" khai báo hàng hóa đặt mua tại đây.

3.2.2.2 Sửa hợp đồng mua hàng

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.2.2.3 Xóa hợp đồng mua hàng

  • Sau đó chọn Xác nhận.

3.2.2.4 Nhân bản hợp đồng mua hàng

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.2.2.5 Xuất khẩu hợp đồng mua hàng

Last updated