3.3.6 Trả lại hàng bán

3.3.6.1 Định khoản

1. Nhận lại hàng bị trả lại

Nợ TK 155, 156…

Có TK 632 Giá vốn hàng bán

2. Thanh toán với người mua số tiền hàng bị trả lại

Nợ TK 5212 Hàng bán bị trả lại (TT200)

Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TT133)

Nợ TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Có TK 111, 112, 131…

3.3.6.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ khách hàng trả lại hàng đã bán, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

 • Nếu phát hiện hàng mua về không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng đã ký, khách hàng thoản thuận với doanh nghiệp trả lại hàng đã mua.

 • Với Khách hàng là doanh nghiệp tổ chức có khả năng xuất hoá đơn thì KH tiến hành xuất hàng và hóa đơn trả lại hàng, nếu khách hàng là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

 • Nhân viên kinh doanh nhận hóa đơn (hoặc biên bản thu hồi hoá đơn và hoá đơn đã xuất cho KH nếu KH là đối tượng không có hóa đơn) và hàng hóa.

 • Nhân viên kinh doanh đề nghị nhập kho hàng bị trả lại.

 • Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

 • Căn cứ vào Phiếu nhập kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho.

 • Kế toán bán hàng căn cứ vào hóa đơn bán hàng do khách hàng trả lại, thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán.

3.3.6.3 Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Trả lại hàng bán/Thêm.

 • Chọn loại chứng từ bán hàng có hàng bị trả lại.

 • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại.

 • Chọn chứng từ bán hàng có mặt hàng được giảm giá theo một trong hai cách sau:

  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ bán hàng từ trong danh sách.

 • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:

  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tích chọn mặt hàng bị trả lại và nhập số lượng hàng trả lại.

  • Nhấn Xác nhận.

 • Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ trả lại hàng bán.

 • Tích chọn ô Kiêm phiếu nhập kho, nếu muốn lập luôn phiếu nhập kho cho hàng bán bị trả lại.

 • Khai báo thông tin hóa đơn trả lại hàng bán của khách hàng.

 • Nhấn Lưu.

Lưu ý:Trường hợp lựa chọn lập chứng từ trả lại hàng bán Kiêm phiếu nhập kho, đơn giá vốn của mặt hàng bị trả lại sẽ được tính như sau:

 • Cho phép nhập lại đơn giá vốn. => Áp dụng trong trường hợp kế toán muốn nhập chính xác đơn giá vốn của hàng bán bị trả lại.

 • Để chương trình tự động tính. Với phương pháp tính giá Bình quân cuối kỳ, Đơn giá vốn của hàng bán bị trả lại sẽ được chương trình tự động cập nhật sau khi thực hiện tính giá xuất kho. => Mỗi lần tính lại giá, Đơn giá vốn sẽ được cập nhật lại theo sự thay đổi của lần tính giá đó.

Last updated