3.1.2.2.1 Trả các khoản vay

3.1.2.2.1.1 Định khoản

Nợ TK 341 Vay và nợ thuê tài chính

Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)‌

3.1.2.2.1.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền vay chuyển trả từ tài khoản của công ty để lập giấy báo Nợ xác nhận tiền đã được chuyển.

  • Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

  • Căn cứ vào giấy báo Nợ, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận khoản vay đã được trả vào sổ kế toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3.1.2.2.1.3 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng/ Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm/ Chi tiền.

  • Chọn lý do chi là Trả các khoản vay.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu

  • Chọn chức năng In, Xuất khẩu trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu cần in, xuất khẩu.

Last updated