1.4 Loại chứng từ

Bao gồm đầy đủ các loại chứng từ kế toán

1.4.1 Loại chứng từ

  • Truy cập danh mục Hệ thống/ Loại chứng từ
Giao diện chính của Loại chứng từ

1.4.2 Sửa loại chứng từ

  • Để sửa Loại chứng từ, thao tác chọn loại chứng từ cần sửa chọn
  • Khai báo thông tin xong chọn Lưu.

1.4.3 Tìm kiếm loại chứng từ

  • Để tìm kiếm Loại chứng từ, khai báo thông tin tại ô Tìm kiếm