3.7.1.2 Chứng từ quyết toán tạm ứng

3.7.1.2.1 Định khoản

Nợ TK 6421, 6422

Có TK 141 Tạm ứng

3.7.1.2.2 Nội dung

Cho phép lập các chứng từ quyết toán tạm ứng sau khi nhân viên hoàn thành các thủ tục quyết toán các khoản tạm ứng trước đó.

3.7.1.2.3 Các bước thực hiện

  • Để lập chứng từ quyết toán tạm ứng trong phần mềm kế toán Bách Khoa, chọn Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Thêm/Chứng từ quyết toán tạm ứng

  • Tại mục Nhân viên: Chọn nhân viên cần quyết toán tạm ứng

  • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ nghiệp vụ khác: Diễn giải, Ngày hạch toán, Số chứng từ,….

3.7.2.4 Lưu ý

Nếu kế toán muốn thực hiện quyết toán cho từng lần tạm ứng, thực hiện như sau:

1. Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Thêm/Chứng từ quyết toán tạm ứng. Sau đó tích chọn Quyết toán cho từng lần tạm ứng và chọn phiếu chi.

2. Kế toán thực hiện chọn một hoặc nhiều các phiếu chi tạm ứng cần quyết toán

3. Nhấn Xác nhận.

4. Hạch toán số tiền chi của nhân viên, chương trình sẽ tự động tính toán số tiền thừa/thiếu. Nhấn Lưu.

Last updated