3.5.7 Điều chuyển tài sản cố định

3.5.7.1 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu điều chuyển TSCĐ giữa các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các bộ phận, thủ trưởng đơn vị ra lệnh điều chuyển TSCĐ

  • Căn cứ vào lệnh điều chuyển, kế toán hoặc bộ phận có TSCĐ bị điều chuyển sẽ lập biên bản giao nhận TSCĐ

  • Sau khi TSCĐ đã được điều chuyển tới bộ phận có nhu cầu, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị, người giao, người nhận TSCĐ cùng ký vào biên bản giao nhận TSCĐ

  • Căn cứ vào lệnh điều chuyển và biên bản giao nhận TSCĐ, kế toán ghi vào sổ TSCĐ

3.5.7.2 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tài sản cố định/Điều chuyển/Thêm.

  • Nhập thông tin tài sản bị điều chuyển từ phòng ban nào đến phòng ban nào, sau đó nhấn Lưu

Last updated