3.7.3 Doanh thu nhận trước

3.7.3.1 Ghi tăng doanh thu nhận trước

  1. Vào phân hệ Tổng hợp/Doanh thu nhận trước/ Thêm/Ghi tăng

2. Khai báo các Thông tin chung của Doanh thu nhận trước.

Lưu ý: Hiện tại hệ thống thiết lập phân bổ doanh thu nhận trước theo đối tượng.

3. Tập hợp tất cả các chứng từ hình thành nên doanh thu nhận trước (là các chứng từ hạch toán Phát sinh Có TK 3387x) => Giúp Kế toán kiểm soát chặt chẽ việc xác định doanh thu chưa thực hiện, đảm bảo doanh thu chưa thực hiện được xác định đúng và đủ.

  • Chọn Lưu.

3.7.3.2 Doanh thu nhận trước đầu kỳ

  1. Vào phân hệ Tổng hợp/Doanh thu nhận trước/ Thêm/Khai báo đầu kỳ

2. Khai báo các Thông tin chung của Doanh thu nhận trước đầu kỳ.

3. Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.

4. Sau khi khai báo xong tất cả các khoản Doanh thu nhận trước đầu kỳ, cần đảm bảo tổng giá trị còn lại của tất cả các khoản Doanh thu nhận trước đầu kỳ phải được phản ánh vào số dư đầu kỳ của tài khoản 3387:

  • Kiểm tra số dư có đầu kỳ của TK 3387: Vào menu Danh mục/Nhập số dư ban đầu/Số dư tài khoản

  • Kiểm tra tổng giá trị còn lại của tất cả các khoản Doanh thu nhận trước đầu kỳ: Vào phân hệ Tổng hợp/ Doanh thu nhận trước và lọc ra các khoản doanh thu nhận trước có Ngày ghi nhận trước ngày bắt đầu sử dụng phần mềm.

Lưu ý: Kiểm tra vào thời điểm chưa thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước.

Lưu ý:

  • Định kỳ cần thực hiện phân bổ các khoản doanh thu nhận trước đầu kỳ.

  • Nếu không muốn phân bổ Doanh thu nhận trước đầu kỳ thì tích chọn Ngừng phân bổ và nhập lý do.

Last updated