3.4.3.2 Chuyển hàng gửi bán đại lý

3.4.3.2.1 Định khoản

Nợ TK 157 Hàng gửi bán

Có TK 156 Hàng hóa

3.4.3.2.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất hàng mang đi gửi bán tại các đại lý, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Bộ phận chịu trách nhiệm mang hàng đi gửi bán tại các đại lý sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

  • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

  • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

  • Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

  • Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi gửi bán tại các đại lý

3.4.3.2.3 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Xuất kho hàng gửi bán đại lý” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Kho/Chuyển kho, chọn chức năng Thêm.

  • Tích chọn Xuất kho gửi bán đại lý.

  • Khai báo chứng từ xuất kho gửi bán đại lý

  • Chọn Lưu.

Last updated