3.2.3.2.1 Dịch vụ phát sinh là chi phí mua hàng

  • Để lập chứng từ mua dịch vụ phát sinh là chi phí mua hàng, người dùng truy cập Mua hàng/Chứng từ mua hàng/Thêm/ Mua dịch vụ

Lưu ý:

  1. Khác với mua hàng hóa mua dịch vụ không bao gồm bộ chứng từ mà chỉ bao gồm chứng từ thanh toán, dựa theo phương thức thanh toán loại chứng từ của phiếu nhập mua dịch vụ sẽ thay đổi. Các phương thức thanh toán bao gồm:

  2. Thanh toán ngay bằng tiền mặt

  3. Thanh toán ngay bằng ủy nhiệm chi

  4. Chưa thanh toán

2. Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.

3. Tick chọn nút "Là chi phí mua hàng"

  • Tiến hành khai báo các thông tin trên phiếu mua hàng và ấn Lưu.

Last updated