2.9.1 Công trình

2.9.1.1 Danh mục Công trình

  • Danh mục công trình trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để quản lý các công trình doanh nghiệp đang thực hiện và tập hợp chi phí cho các công trình này.

  • Để truy cập vào danh mục công trình, chọn Danh mục/ Công trình/ Công trình

2.9.1.2 Thêm mới danh mục Công trình

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu

2.9.1.3 Sửa danh mục Công trình

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.9.1.4 Xóa danh mục Công trình

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.9.1.5 Nhân bản danh mục Công trình

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.1.2.7 Xuất khẩu danh mục Công trình

2.1.2.8 Tìm kiếm danh mục Công trình

Để tìm kiếm danh mục Công trình thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated