3.5.6 Đánh giá lại

3.5.6.1 Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu đánh giá lại, bộ phận kế toán sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

  • Thành lập hội đồng đánh giá gồm kế toán TSCĐ, Giám đốc hoặc kế toán trưởng, đại diện bộ phận sử dụng

  • Hội đồng thực hiện đánh giá và ghi giá trị tính khấu hao và thời gian sử dụng mới của TSCĐ vào biên bản đánh giá lại TSCĐ

  • Kế toán căn cứ vào Biên bản đánh giá thực hiện hạch toán điều chỉnh tăng, giảm giá trị tính khấu hao hoặc thời gian sử dụng của TSCĐ

3.5.6.2 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Đánh giá lại TSCĐ” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tài sản cố định/Đánh giá lại/Thêm.

  • Chọn lý do đánh giá tương ứng với mục đích sau khi đánh giá.

  • Tab Chi tiết điều chỉnh: khai báo thông tin giá trị còn lại, thời gian sử dụng còn lại, hao mòn lũy kế,… sau điều chỉnh.

  • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán đánh giá lại TSCĐ.

  • Chọn Lưu

Last updated