2.3.3 Nhân viên

2.3.3.1 Danh mục nhân viên

  • Danh mục nhân viên trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để quản lý các thông tin của nhân viên làm việc trong doanh nghiệp.

  • Để truy cập vào danh mục nhân viên, chọn Danh mục/ Đối tượng/ Nhân viên

2.3.3.2 Thêm mới nhân viên

  • Có thể thao tác điền thêm thông tin vào danh mục "Khác"

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

Lưu ý: 1. Trong trường hợp đối tượng vừa là nhân viên vừa là khách hàng và nhà cung cấp, người dùng tích vào nút Là khách hàng, là nhà cung cấp thì khách hàng này sẽ hiển thị cả ở danh mục nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các chứng từ liên quan. 2. Các mục có dấu * sẽ bắt buộc phải điền thông tin.

2.3.3.3 Sửa danh mục nhân viên

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.3.3.4 Xóa danh mục nhân viên

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.3.3.5 Nhân bản Danh mục nhân viên

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.3.3.6 Xuất khẩu danh sách nhân viên

2.3.3.7 Tìm kiếm danh sách nhân viên

Để thao tác tìm kiếm nhân viên có thể lọc bằng cách nhập trực tiếp thông tin vào ô Tìm kiếm

Last updated