3.2.4 Nhận hóa đơn

3.2.4.1 Lập chứng từ nhận hóa đơn

  • Tại các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh nhưng không kèm hóa đơn

  • Sau khi nhận được hóa đơn lập chứng từ nhận hóa đơn tại Mua hàng/Nhận hóa đơn/Nhận hóa đơn

  • Nhập Nhà cung cấp, chọn Thời gian/Lấy dữ liệu

  • Tích chọn chứng từ bấm Xác nhận

  • Chọn Lưu

3.2.4.2 Sửa Nhận hóa đơn

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.2.4.3 Xóa nhận hóa đơn

  • Sau đó chọn Xác nhận.

3.2.4.4 Xuất khẩu nhận hóa đơn

Last updated