1.5 Nhập dữ liệu từ Excel

Cho phép nhập các thông tin nhanh chóng từ file Excel mẫu

1.5.1 Nhập dữ liệu từ excel

  • Truy cập danh mục Hệ thống/ Nhập dữ liệu từ Excel

1.5.2 Chọn tệp nguồn:

  • Bước 1: Chọn tệp nguồn

  • Bước 2: Tại đây thao tác tích chọn : Danh mục, Số dư, Chứng từ

  • Bước 3: Tích chọn đến Loại danh mục

  • Bước 4: Chọn Tải tệp mẫu. Nhập thông tin vào tệp mẫu vừa tải về

  • Bước 5: Tải lên Tệp dữ liệu đã nhập thông tin từ máy tính

  • Bước 6: Chọn Tiếp theo

1.5.2 Kiểm tra dữ liệu

Từ File dữ liệu nhập vào hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu tại đây và thông báo cho người dùng, sau đó chọn Thực hiện để dữ liệu được tải lên phần mềm.

1.5.3 Kết quả nhập khẩu:

Khi hệ thống kiểm tra dữ liệu xong sẽ hiển thị Kết quả nhập khẩu. Nếu người dùng có nhu cầu nhập liệu tiếp, tiếp tục bấm vào mục Nhập khẩu tiếp để nhập liệu.

Last updated