3.2.6.1 Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

3.2.6.1.1 Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331… Số tiền giảm giá hàng mua

Có TK 156

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

3.2.6.1.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi hàng mua về nhập kho, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

 • Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc giảm giá hàng mua.

 • Nhân viên mua hàng nhận lại hóa đơn giảm giá hàng mua từ nhà cung cấp và chuyển cho kế toán mua hàng

 • Kế toán mua hàng hạch toán khoản giảm giá hàng mua và ghi sổ kế toán

3.2.6.1.3 Các bước thực hiện

 • Trên phân hệ Mua hàng/Giảm giá hàng mua, chọn chức năng Thêm.

 • Tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho

 • Nhấn biểu tượng kính lúp.

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

 • Tích chọn các mặt hàng được giảm giá và nhập giá trị được giảm.

 • Nhấn Xác nhận, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của nhà cung cấp và hàng hóa từ chứng từ mua hàng sang.

 • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.

 • Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Lưu.

Last updated