3.1.2.1.3 Thu hoàn ứng

3.1.2.1.3.1 Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)‌

Có TK 141 Tạm ứng

3.1.2.1.3.2 Mô tả nghiệp vụ

Sau khi đã chuẩn bị đủ các chứng từ, hoá đơn, nhân viên thực hiện các thủ tục quyết toán tạm ứng, khi đó bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Kế toán thanh toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu theo đúng mục đích và quy định của công ty.

  • Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt quyết toán tạm ứng

  • Căn cứ các hóa đơn, chứng từ, nếu số tiền tạm ứng lớn hơn số tiền đã chi, nhân viên sẽ mang tiền ra ngân hàng để nộp vào tài khoản của công ty.

  • Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền nộp của nhân viên, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.

  • Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

  • Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi giảm công nợ của nhân viên, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3.1.2.1.3.3 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Thu hoàn tạm ứng của nhân viên” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng/ Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm/ Thu tiền.

  • Chọn lý do thu là Thu hoàn ứng.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In, Xuất khẩu trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu cần in, xuất khẩu.

Lưu ý: Trước khi hạch toán nghiệp vụ thu hồi tạm ứng của nhân viên, cần thực hiện nghiệp vụ chi tạm ứng trên phân hệ Tiền gửi ngân hàng/ Thu, chi tiền/ Chi tiền và nghiệp vụ quyết toán tạm ứng trên phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác/ Quyết toán tạm ứng.

Last updated