3.3.9 Đổi trừ chứng từ

3.3.9.1 Nội dung

Thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng khách hàng, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ bán hàng của từng khách hàng cụ thể.

3.3.9.2 Các trường hợp nghiệp vụ

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Đối trừ chứng từ 2. Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu và loại tiền. 3. Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.

4.Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.

Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tại cột Số tiền đối trừ.

5. Nhấn Thực hiện, sau đó nhấn Kết thúc.

Lưu ý: Khi thực hiện đối trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Thực hiện chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

Last updated