3.1.1.1.5 Thu khác

3.1.1.1.5.1 Định khoản

Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)‌

Có TK 136 Phải thu nội bộ

Có TK 138 Phải thu khác

Có TK 1386 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có TK 228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Có TK 338 Phải trả, phải nộp khác

Có TK 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 711 Thu nhập khác

Có TK …‌

3.1.1.1.5.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu thu.

  • Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

  • Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt

3.1.1.1.5.3 Các bước thực hiện

Các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền/ Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm/Thu tiền.

  • Chọn lý do nộp là Thu khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In, Xuất khẩu trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in, xuất khẩu.

Last updated