2.8 Danh mục Khoản mục chi phí

2.8.1 Danh mục Khoản mục chi phí

  • Danh mục khoản mục chi phí trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để thống kê các chi phí trên báo cáo và tổng hợp chi phí trong các quy trình tính giá thành.

  • Để truy cập vào danh mục đơn vị tính, chọn Danh mục/Khoản mục chi phí

2.8.2 Thêm mới danh mục Khoản mục chi phí

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu

2.8.3 Sửa danh mục Khoản mục chi phí

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.8.4 Xóa danh mục Khoản mục chi phí

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.8.5 Nhân bản danh mục Khoản mục chi phí

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.8.6 Xuất khẩu danh mục Khoản mục chi phí

2.8.7 Tìm kiếm danh mục Khoản mục chi phí

Để tìm kiếm khoản mục chi phí thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated