2.6 Danh mục vật tư

Danh mục các vật tư, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ trong phần mềm kế toán Bách Khóa.

page2.6.1 Vật tư hàng hóapage2.6.2 Danh mục khopage2.6.3 Danh mục nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụpage2.6.4 Danh mục đơn vị tính

Last updated