2.10.1 Ngân hàng

2.10.1.1 Danh mục Ngân hàng

  • Danh mục ngân hàng trong phần mềm kế toán Bách Khoa được khai báo sẵn để theo dõi, quản lý các ngân hàng. Người dùng có thể thay đổi thông tin sao cho phù hợp nhu cầu quản lý

  • Để truy cập vào danh mục đơn vị tính, chọn Danh mục/ Ngân hàng/ Ngân hàng

2.10.1.2 Thêm mới danh mục ngân hàng

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu

2.10.1.3 Sửa danh mục ngân hàng

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.10.1.4 Xóa danh mục ngân hàng

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.10.1.5 Nhân bản danh mục ngân hàng

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.10.1.6 Xuất khẩu danh mục ngân hàng

2.10.1.7 Tìm kiếm danh mục ngân hàng

Last updated