3.6.7 Kiểm kê chi phí trả trước

3.6.7.1 Nội dung

Kiểm kê chi phí trả trước (CPTT) trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để kiểm tra so sánh giữa tình hình thực thế của chi phí trả trước và số liệu trên sổ sách để đưa ra điều chỉnh phù hợp

3.6.7.2 Các bước thực hiện

  • Để thêm mới phiếu kiểm kê CPTT, chọn Chi phí trả trước/Kiểm kê/Thêm

  • Chọn thời gian kiểm kê chi phí trả trước, sau đó Xác nhận.

  • Hệ thống sẽ tự kê khai thông tin tại tab kiểm kê

  • Khai báo thông tin tại tab Thành viên tham gia

  • Khai báo thông tin cho tab Kết quả xử lý

  • Sau đó chọn Lưu.

Last updated