2.3.4 Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

2.3.4.1 Danh mục nhóm khách hàng, nhà cung cấp

  • Danh mục nhóm khách hàng, nhà cung cấp trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để phân loại và quản lý các danh mục khách hàng, nhà cung cấp theo nhóm
  • Để truy cập vào danh mục nhóm khách hàng, nhà cung cấp, chọn Danh mục/Đối tượng/Nhóm khách hàng, nhà cung cấp
Giao diện chính của Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

2.3.4.2 Thêm mới nhóm khách hàng, nhà cung cấp

  • Để thêm mới danh mục nhóm khách hàng, nhà cung cấp qua cách khai báo trực tiếp, chọn
  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu
Lưu ý: Các mục có dấu * sẽ bắt buộc phải điền thông tin.

2.3.4.3 Sửa danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

  • Để sửa danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp thao tác chọn
  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu

2.3.4.4 Xóa danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

  • Để xóa danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp thao tác chọn
  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.3.4.5 Nhân bản Danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

  • Để nhân bản danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp thao tác chọn
  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu

2.3.4.6 Xuất khẩu danh sách Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Để thao tác tải về toàn bộ danh sách Nhóm khách hàng, nhà cung cấp bấm chọn
, hệ thống sẽ gửi về máy tính 1 file excel có tên Bảng kê Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

2.3.4.7 Tìm kiếm Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Để thao tác tìm kiếm Nhóm khách hàng, nhà cung cấp có thể lọc bằng cách nhập trực tiếp thông tin vào ô Tìm kiếm