3.4.3.1 Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ

3.4.3.1.1 Định khoản

Trường hợp chuyển kho nội bộ thuộc phạm vi, khuôn viên công ty:

Nợ TK 152, 153, 155, 156 Chi tiết theo kho

Có TK 152, 153, 155, 156 Chi tiết theo kho

3.4.3.1.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Căn cứ vào tình hình tồn kho của các mặt hàng trong kho, Giám đốc sẽ có lệnh điều chuyển hàng giữa các kho trong doanh nghiệp

  • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

  • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

  • Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

  • Bộ phận chịu trách nhiệm vận chuyển nhận hàng, sau đó chuyển tới kho cần nhập hàng.

3.4.3.1.3 Các bước thực hiện

Trường hợp chuyển kho nội bộ thuộc phạm vi, khuôn viên đơn vị

  • Vào phân hệ Kho, chọn Chuyển kho/Thêm.

  • Chọn loại chứng từ là Xuất chuyển kho nội bộ.

  • Khai báo chứng từ chuyển kho.

  • Nhấn Lưu.

Last updated