4.5 Kho

4.5.1 Nội dung

Tổng hợp các báo cáo phân hệ Kho bao gồm:

 • Tổng hợp tồn kho

 • Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa

 • Sổ chuyển kho nội bộ

 • S06-DNN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa)

4.5.2 Hướng dẫn trên phần mềm

 1. Vào phân hệ Báo cáo/ Kho

 2. Lựa chọn báo cáo cần lập

 • Tổng hợp tồn kho

 • Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa

 • Sổ chuyển kho nội bộ

 • S06-DNN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa)

3. Nhấn Xác nhận, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn

 • Tổng hợp tồn kho

 • Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa

 • Sổ chuyển kho nội bộ

 • S06-DNN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa)

4. Nhấn In, Xuất khẩu nếu muốn thực hiện in hoặc xuất khẩu báo cáo

Last updated