1.2 Quản lý vai trò kế toán (trên TK Admin)

Sử dụng để quản lý danh sách nhóm tài khoản và phân loại chức năng cho người dùng

1.2.1 Quản lý nhóm tài khoản

  • Truy cập danh mục Hệ thống/ Quản lý vai trò kế toán

1.2.2 Thêm danh sách vai trò kế toán:

  • Khai báo Tên vai trò kế toán, sau đó chọn Lưu.

1.2.3 Sửa danh sách vai trò kế toán:

  • Khai báo Tên vai trò kế toán, sau đó chọn Lưu.

1.2.4 Xóa danh sách vai trò kế toán:

  • Chọn Xác nhận.

1.2.5 Nhân bản vai trò kế toán:

  • Khai báo Tên vai trò kế toán, sau đó chọn Lưu.

1.2.6 Chọn các chức năng cho nhóm tài khoản

  • Tích chọn vào chức năng cần phân cho tài khoản sau đó chọn Lưu/ Đồng ý

Last updated