1.2 Quản lý vai trò kế toán (trên TK Admin)

Sử dụng để quản lý danh sách nhóm tài khoản và phân loại chức năng cho người dùng

1.2.1 Quản lý nhóm tài khoản

 • Truy cập danh mục Hệ thống/ Quản lý vai trò kế toán
Giao diện chính của Quản lý vai trò kế toán

1.2.2 Thêm danh sách vai trò kế toán:

 • Để thêm mới Vai trò kế toán, chọn
 • Khai báo Tên vai trò kế toán, sau đó chọn Lưu.

1.2.3 Sửa danh sách vai trò kế toán:

 • Để sửa Vai trò kế toán, thao tác chọn
 • Khai báo Tên vai trò kế toán, sau đó chọn Lưu.

1.2.4 Xóa danh sách vai trò kế toán:

 • Để xóa Vai trò kế toán, thao tác chọn
 • Chọn Xác nhận.

1.2.5 Nhân bản vai trò kế toán:

 • Để nhân bản Vai trò kế toán thao tác chọn
 • Khai báo Tên vai trò kế toán, sau đó chọn Lưu.

1.2.6 Chọn các chức năng cho nhóm tài khoản

 • Để chọn chức năng cho tài khoản thao tác chọn
 • Tích chọn vào chức năng cần phân cho tài khoản sau đó chọn Lưu/ Đồng ý