3.3.10 Bỏ đối trừ

3.3.10.1 Nội dung

Áp dụng trong trường hợp thực hiẹn đối trừ sai giữa chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ của khách hàng.

3.3.10.2 Bỏ chứng từ đối trừ công nợ của khách hàng

  1. Vào phân hệ Bán hàng/Bỏ đối trừ

  2. Chọn tài khoản phải thu,loại tiền,khách hàng nhấn Lấy dữ liệu.

  3. Tích chọn các đối trừ cần bỏ, nhấn Thực hiện/ Kết thúc

Last updated