2.11.3 Mã thống kê

2.11.3.1 Danh mục Mã thống kê

  • Danh mục Mã thống kê dùng để thiết lập các mã thống kê tùy chỉnh phục vụ mục đích quản lý của doanh nghiệp.

  • Để truy cập vào danh mục mã thống kê, chọn Danh mục/ Khác/ Mã thống kê

2.11.3.2 Thêm mới danh mục Mã thống kê

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu

2.11.3.3 Sửa danh mục Mã thống kê

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.11.3.4 Xóa danh mục Mã thống kê

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.11.3.5 Nhân bản danh mục Mã thống kê

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.11.3.6 Xuất khẩu danh mục Mã thống kê

2.11.3.7 Tìm kiếm danh mục Mã thống kê

Để tìm kiếm danh mục Mã thống kê thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated