2.9.2 Loại công trình

2.9.2.1 Danh mục Loại công trình

  • Danh mục loại công trình trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để quản lý và phân loại các loại công trình doanh nghiệp đang thực hiện.

  • Để truy cập vào danh mục đơn vị tính, chọn Danh mục/ Công trình/ Loại công trình

2.9.2.2 Thêm mới danh mục Loại công trình

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu

2.9.2.3 Sửa danh mục Loại công trình

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.9.2.4 Xóa danh mục Loại công trình

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.9.2.5 Nhân bản danh mục Loại công trình

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.9.2.6 Xuất khẩu danh mục Loại công trình

2.9.2.7 Tìm kiếm danh mục Loại công trình

Để tìm kiếm danh mục Loại công trình thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated