2.10.2 Tài Khoản ngân hàng

2.10.2.1 Danh mục Tài khoản ngân hàng

  • Danh mục tài khoản ngân hàng trong phần mềm kế toán Bách Khoa được khai báo sẵn để theo dõi, quản lý các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

  • Để truy cập vào danh mục đơn vị tính, chọn Danh mục/ Ngân hàng/ Tài khoản ngân hàng

2.10.2.2 Thêm mới danh mục Tài khoản ngân hàng

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu

2.10.2.3 Sửa danh mục Tài khoản ngân hàng

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.10.2.4 Xóa danh mục Tài khoản ngân hàng

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.10.2.5 Nhân bản danh mục Tài khoản ngân hàng

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.10.2.6 Xuất khẩu danh mục Tài khoản ngân hàng

2.10.2.7 Tìm kiếm danh mục Tài khoản ngân hàng

Last updated