3.1.2.1.5 Thu hoàn thuế GTGT

3.1.2.1.5.1 Định khoản

Nợ TK 1121 Tiền gửi ngân hàng

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

3.1.2.1.5.2 Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp công ty đủ điều kiện xin xét hoàn thuế GTGT, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế và gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp

  • Nếu hồ sơ được phê duyệt, cơ quan thuế sẽ gửi quyết định hoàn thuế cho công ty và kho bạc Nhà nước đồng cấp.

  • Kho bạc thực hiện chuyển khoản tiền hoàn thuế vào tài khoản ngân hàng của công ty.

  • Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền chuyển khoản từ kho bạc, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.

  • Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

  • Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận số tiền thuế GTGT được hoàn, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3.1.2.1.5.3 Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Thu hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng/ Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm/ Thu tiền.

  • Chọn lý do thu là Thu hoàn thuế GTGT.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Lưu.

  • Chọn chức năng In, Xuất khẩu trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu cần in, xuất khẩu.

Last updated