4.8 Tổng hợp

4.8.1 Nội dung

Tổng hợp các báo cáo phân hệ Tổng hợp bao gồm:

 • Sổ chi tiết các tài khoản

 • S03a-DNN: Sổ nhật ký chung

 • S03b-DNN: Sổ cái (Hình thức Nhật ký chung)

 • Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản

 • Bảng kê chứng từ chi phí không hợp lý

 • Tổng hợp công nợ nhân viên

 • S19-DNN:Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng

4.8.2 Hướng dẫn trên phần mềm

 1. Vào phân hệ Báo cáo/ Tổng hợp

 2. Lựa chọn báo cáo cần lập

 • Sổ chi tiết các tài khoản

 • S03a-DNN: Sổ nhật ký chung

 • S03b-DNN: Sổ cái (Hình thức Nhật ký chung)

 • Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản

 • Bảng kê chứng từ chi phí không hợp lý

 • Tổng hợp công nợ nhân viên

 • S19-DNN:Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng

3. Nhấn Xác nhận, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn

 • Sổ chi tiết các tài khoản

 • S03a-DNN: Sổ nhật ký chung

 • S03b-DNN: Sổ cái (Hình thức Nhật ký chung)

 • Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản

 • Bảng kê chứng từ chi phí không hợp lý

 • Tổng hợp công nợ nhân viên

 • S19-DNN:Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng

4. Nhấn In, Xuất khẩu nếu muốn thực hiện in hoặc xuất khẩu báo cáo

Last updated