3.6.4 Điều chỉnh chi phí trả trước

3.6.4.1 Nội dung

Điều chỉnh chi phí trả trước (CPTT) trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để điều chỉnh giá trị, thông tin phân bổ cho chi phí trả trước.

3.6.4.2 Các bước thực hiện

  • Để truy cập chọn Chi phí trả trước/Đánh giá lại/ Thêm

  • Khai báo các thông tin cần điều chỉnh về CPTT

  • Sau khi khai báo thông tin chọn Lưu.

Last updated