3.2.5.1 Trả lại hàng đã mua về nhập kho

3.2.5.1.1 Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331… Số tiền hàng mua bị trả lại

Có TK 156

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

3.2.5.1.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi hàng mua về nhập kho, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

 • Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc trả lại hàng.

 • Nhân viên mua hàng đề nghị xuất kho để trả lại hàng.

 • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

 • Kế toán bán hàng lập hoá đơn GTGT cho hàng mua bị trả lại.

 • Thủ kho xuất kho hàng hóa và ghi Thẻ kho.

 • Nhân viên mua hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hóa đơn cho số lượng hàng mua bị trả lại

 • Nhân viên mua hàng giao lại hàng cùng hóa hàng trả lại cho nhà cung cấp.

 • Kế toán hạch toán ghi giảm công nợ và hàng tồn kho

3.2.5.1.3 Các bước thực hiện

 1. Vào phân hệ Mua hàng/Trả lại hàng mua/Thêm

2. Chọn phương thức thanh toán và tích chọn Trả lại hàng trong kho.

3. Chọn chứng từ mua hàng có hàng mua cần trả lại theo một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ mua hàng từ trong danh sách.

 • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ mua hàng:

  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tích chọn mặt hàng muốn trả lại và nhập số lượng hàng trả lại.

  • Nhấn Xác nhận.

4. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ trả lại hàng mua như: lý do xuất, nhân viên mua hàng,…

5. Nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT tại tab Hóa đơn

6. Nhấn Lưu.

Last updated