3.2.3.1 Mua hàng hóa

3.2.3.1.1 Lập chứng từ mua hàng hóa

  • Để lập đơn mua hàng, người dùng truy cập Mua hàng/Chứng từ mua hàng/Thêm/ Mua hàng hóa

Lưu ý: Chứng từ mua hàng sẽ đi kèm bộ chứng từ bao gồm các chứng từ liên quan tới nghiệp vụ mua hàng (phiếu thu, ủy nhiệm chị, phiếu nhập kho, hóa đơn mua hàng, chứng từ công nợ) khi một chứng từ trong bộ chứng từ bị xóa đi, các chứng từ còn lại sẽ được tự động xóa theo. Bộ chứng từ sẽ thay đổi tùy theo lựa chọn của người sử dụng, các lựa chọn bao gồm:

1. Phương thức thanh toán, bao gồm:

  • Thanh toán ngay bằng tiền mặt

  • Thanh toán ngay bằng ủy nhiệm chi

  • Chưa thanh toán

  • Tiến hành khai báo các thông tin trên phiếu mua hàng và ấn Lưu

3.2.3.1.2 Phân bổ chi phí mua hàng

Last updated